استراکشن

دستگاه استراکشن آسفالت:

ازاین دستگاه جهت تفکیک قیرومصالح سنگی ازیکدیگردرمخلوط آسفالت به کاربرده می شود.
تجزیه وتفکیک آسفالت در دستگاه استراکشن به منظورتعیین پارامترهای مهم آسفالت از جمله دانه بندی مصالح،درصدقیرونوع قیر انجام میشود.
دردو نوع دستی وبرقی در اختیار مصرف کنندگان قراردارد.