پروانه پمپ وکیم آبی

پروانه پمپ وکیوم 500:

این نوع پروانه درپمپ وکیوم  200و500کاربرد دارد.

این پروانه از بهترین آلیاژهای چدن مقاوم به شکستگی تولید ودر اختیار مشتران محترم قرار میگیرد.

دارای 12پره ،طول تقریبی 20سانتی مترمی باشد.