کوره مدام ریز سرب

در این روش برای ذوب سرب های ضایعاتی معمولا از کوره های ذوب ایستاده استفاده می شود و با اعمال حرارت غیر مستقیم ضایعات را ذوب نموده و قالب ریزی می نمایند. جهت جلوگیری از انتشار غبار کور و آلاینده ها ی هوا حتما می بایست از فیلترهای سنتی غبار و یا از بگ فیلتر (bag filter) استفاده نمود.