نوار نقاله

نوار نقاله از دوقسمت اصلی تشکیل شده است:
1-اسکلت وسازه اصلی نوارنقاله 2-تسمه نقاله
1-اسکلت وسازه اصلی نوارنقاله ازچندین بخش شامل:
سازه اصلی که می تواند ازقوطی های صنعتی،لوله گازصنعتی،ناودانی صنعتی تشکیل می شود.برروی این سازه غلطک ازدو سمت،موتورگیربکس وزبانه نگهدارنده رولیک هاقرارمی گیرد.
غلطک نواروظیفه انتقال قدرت واعمال فشارکششی به تسمه نقاله جهت انتقال مواد رابرعهده داردکه رولیک به کمک غلطک آمده تاوظیفه آسان نمودن حرکت تسمه نقاله برروی سازه اصلی را ایفا کند.
رولیک یاهرزگرد که جزءاصلی ازماشین نقاله است که براساس وزن ونوع موادحمل شونده تعبیه ونصب می شود.
2-تسمه نقاله:
ازسه بخش: لایه وروکش بالایی ، منجید ، لایه وروکش پایینی

لایه روکش بالایی:

قسمتی است که اجسام وموادجهت انتقال روی آن قرارمی گیرند که جنس وضخامت این لایه متناسب با نوع موادحمل شونده وشرایط کارکرد تسمه باشد.
مشخصات فیزیکی مواد ازقبیل دما،ریز ودرشت بودن ذرات،برندگی یاصاف بودن موادحمل شونده ومشخصات شیمیایی موادحمل شونده درانتخاب ضخامت وجنس روکش موثراست.

منجید:

دارای اهمیت خاصی درترکیب تسمه نقاله ازجهت تامین استحکام موردنیاز برای حمل بارواستحکام لازم برای به گردش درآوردن تسمه درروی ماشین نقاله رادارد.

لایه روکش پایینی:

این قسمت منجیدرادرمقابل قسمت های مختلف ماشین نقاله وسرریز مواد حمل شونده محافظت می کند.
ضخامت این لایه ازلایه بالایی کمتر است.
موتورگیربکس:
وظیفه به حرکت درآوردن تسمه درروی ماشین نقاله برعهده موتور گیربکس می باشد.دراینجاهم انتخاب نوع وتوان گیربکس بستگی به طول نوار،نوع ووزن مواد حمل شونده بستگی دارد.
ما در مجموعه بعثت تراش نوارنقاله را در ابعاد واندازه موردنیاز قابل ارائه است.

ماباتوجه به تسلط به تمام جوانب عملکرد نوارنقاله تمام قطعات از شاسی ، غلطک نوار و رولیک را بابهترین کیفیت دراختیار مشتریان محترم قرار می گیرد.