کوپلینگ هیدرولیکی

بابکاربردن کوپلینگ هیدرولیکی حداکثرتادوبرابرمیزان متعارف

ازطرف مقابل به الکتروموتورنیروواردکرد.بنابراین اگربه دلیلی بیش ازدوبرابربه محورالکتروموتورنیرو واردآید روغن هیدرولیک داخل کوپلینگ بکسوات کرده وازواردآمدن باراضافی به الکتروموتور جلوگیری می کند این بزرگ ترین امتیاز کوپلینگ هیدرولیکی است زیراازبریدن شافت یاسوختن الکتروموتورجلوگیری میکند.

درمواردی که راه انداختن “نیروی زیادی لازم داشته باشد نیازبه تهیه الکتوموتوربانیروی راه انداز زیاد (اسب زیاد)نیست”زیرابابکاربردن کوپلینگ هیدرولیکی وباالکتروموتورمعمولی نیز می توان بانرمش وبطوریکنواخت دستگاه هایی راکه نیروی راه انداز زیاد لازم دارد را به کارانداخت.

اساس کار دراین کوپلینگ ها انتقال نیروازطریق روغن هیدرولیک انجام می شود که درنتیجه ازواردآمدن بارهای ناگهانی(شوک)حفاظت خواهد شد.

بعدازشروع کارنیروی محرک ومتحرک یکسان می شود.

  ازدیگرمزایای کوپلینگ هیدرولیکی:

1-درمواقعی که دراثراتفاق ناگهانی دستگاه گردنده گیرپاژ نماید کوپلینگ هیدرولیکی الکتروموتور رااز بریدن شافت یا سوختن سیم پیچ نجات

می دهد.

2-روشن _خاموش کردن مکرروبرعکس نمودن دورباقابلیت ترمز کردن

3-عدم اتصال مکانیکی بین محرک ومتحرک

4-صرفه جویی درمصرف برق درموقع راه اندازی دستگاه های بزرگ به علت مصرف آمپرزیاد

5-مجهزبودن به سوپاپ اطمینان که درصورت گرم شدن بیش ازحد روغن به طورخودکارتخلیه خواهدشد”کوپلینگ ازکار می افتد و انتقال قدرت ازمحورمحرک به متحرک قطع خواهد شد.

طریقه انتقال:

انتقال مستقیم(کوپله کردن)

انتقال غیرمستقیم(فولی وتسمه)

مادرمجموعه بعثت تراش تمام قطعات را به صورت پیش ساخته، آماده تحویل می باشد.