سندبلانس قطعات

سندبلاست:

سند بلاست را اولین بار بنجامین تیلگمن رادراثربرخورد ذرات شن به پنجره اتاقش ابداع کرد.

فرآیندی که به موجب برخورد ذرات تحت فشارهوا یابرخورد قطعات با یکدیگرسبب تمیزشدن وبراق شدن قطعات شود، سندبلاست نامیده می شود.

اصول اولیه سندبلاست و وت بلاست استفاده از ذرات تحت فشلر هوا وپاشش بر روی قطعات می باشد.

بشکه سندبلاست تولیدی ما بر مبنای برخورد قطعات یا یکدیگر می باشد.البته داخل بشکه مقداری آب ریخته می شود که باعت سهولت در براق شدن قطعات تزیینی از جنس برنج ومفرغ می شود.